Produkty tygodnia
PAPIER XERO A-4 80G P KODAK 80G 146 CIE A'500
PAPIER XERO A-4 80G P KODAK 80G 146 CIE A'500

15,87 zł

Cena regularna: 16,49 zł

Najniższa cena: 16,49 zł

12,90 zł

Cena regularna: 13,41 zł

Najniższa cena: 13,41 zł
szt.
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero

17,99 zł

Cena regularna: 18,60 zł

Najniższa cena: 18,60 zł

14,63 zł

Cena regularna: 15,12 zł

Najniższa cena: 15,12 zł
szt.
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero

16,17 zł

Cena regularna: 17,90 zł

Najniższa cena: 17,90 zł

13,15 zł

Cena regularna: 14,55 zł

Najniższa cena: 14,55 zł
szt.
ZESTAW KREATYWNY ARTYSTYCZNY HORYZONT
ZESTAW KREATYWNY ARTYSTYCZNY HORYZONT

78,54 zł

63,85 zł

szt.
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2  xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero

15,94 zł

Cena regularna: 16,90 zł

Najniższa cena: 16,90 zł

12,96 zł

Cena regularna: 13,74 zł

Najniższa cena: 13,74 zł
szt.
Regulamin Promocji POL

REGULAMIN PROMOCJI „Majowa promocja POL”

§ 1. WSTĘP 1. Organizatorem Akcji pod nazwą „Majowa Promocja POLspeed” (dalej „Akcja premiowa”), jest MM Kwidzyn spółka z o.o. z siedzibą w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292525, kapitał zakładowy: 90.000.000 zł, NIP: 5810004587, REGON: 002813078 (dalej „Organizator”).

2. Celem Akcji premiowej jest promocja papieru POLspeed w formacie A4 mająca na celu w szczególności uaktywnienie i promocję sprzedaży produktów promocyjnych bezpośrednim dystrybutorom Organizatora.

3. Akcja premiowa rozpoczyna się w dniu 13/05/2024 o godz. 00:00:01, a kończy z chwilą wyczerpania puli nagród przewidzianej w promocji.

4. Akcja prowadzona jest na zasadach sprzedaży premiowej, w oparciu o zakupy następujących produktów: papier POLspeed w formacie A4 w cenach regularnych (dalej „Produkt promocyjny”), dokonane przez Uczestników bezpośrednio od Organizatora.

5. Akcja premiowa organizowana jest i prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Udział w Akcji premiowej jest dobrowolny.

§ 2. UCZESTNICY SPRZEDAŻY PREMIOWEJ, WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być wszyscy dystrybutorzy będący w bezpośredniej relacji handlowej z MM Kwidzyn, przedmiotem której jest papier POLspeed.

2. Z udziału w Akcji premiowej wyłączony jest Organizator oraz spółki powiązane z Organizatorem, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych.

3. Z udziału w Akcji premiowej wykluczeni będą Uczestnicy, którzy pomimo spełnienia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, złożyli rezygnację z udziału w sprzedaży premiowej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie wątpliwości, o prawie do udziału w Akcji premiowej decyduje powołana przez Organizatora komisja czuwająca nad prawidłowym przebiegiem akcji, złożona z trzech przedstawicieli Organizatora.

§ 3. ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

1. Nagrody w promocji przydzielane są na podstawie wyników sprzedaży w okresie jej trwania.

2. W Akcji promocyjnej udział bierze automatycznie każdy dystrybutor, który w okresie od dnia 13/05/2024 dokonał zakupu produktu premiowego u producenta.

3. Przewidziana w promocji pula nagród zostanie rozdystrybuowana proporcjonalnie do wysokości sprzedaży w okresie promocyjnym.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych albo niepełnych danych do wysyłki Nagrody, a także w przypadku niespełnienia przez Uczestnika innych warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie.

§ 4. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są dwa kuferki marki Wittchen (Nagroda).

2. Nagroda jest przyznawana za zakup 1 palety produktu promocyjnego. Uczestnik może zakupić dowolną ilość palet o ile są one dostępne i pozwala na to indywidualne porozumienie handlowe.

4. Nagroda zostanie przesłana do Uczestnika przez upoważnionego przez Organizatora dystrybutora nagród, w terminie do 4 tygodni od dnia zakończenia okresu promocyjnego, na podstawie raportu sprzedaży Uczestnika w okresie promocyjnym..

5. Odbiór Nagrody musi zostać potwierdzony przez osobę wskazaną zgodnie z § 3 pkt. 1. poprzez pokwitowanie dowodu odbioru przesyłki.

6. W przypadku nieodebrania Nagrody wysłanej na adres dystrybutora, prawo do Nagrody wygasa.

7. Dystrybutor, odbiorca może wykorzystać Nagrodę tylko do promocji papierów marki POL należącej do Organizatora.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje co do przebiegu Sprzedaży premiowej mogą być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności: 1.1. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1 1.2. w biurze Organizatora 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1.

2. Reklamacje powinny być składane nie później niż w terminie 3 dni po wystąpieniu okoliczności będących podstawą reklamacji Uczestnika z dopiskiem „Wiosenna promocja POL”.

3. Reklamacje dotyczące wyników Sprzedaży premiowej mogą być zgłaszane do dnia 16/08/2024 r. W przypadku reklamacji składanych drogą listowną o zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Sprzedaży premiowej.

5. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6. Komisja rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

7. W związku z rozpatrywaną reklamacją, Organizator może zwrócić się do Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.

8. Uczestnik o decyzji Komisji Sprzedaży premiowej zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.

9. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej. Komisja Sprzedaży premiowej jest jedynym organem Organizatora rozpatrującym reklamacje związane z Promocją. Powyższe nie narusza uprawnień Uczestników, określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6 DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO)

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Promocji jest Organizator.

3.Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje odmową udziału w nim.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Administratorowi weryfikacji ilości zakupionych Produktów, oraz dostarczenia Nagrody.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora. Dane pozyskujemy od Uczestnika.

6. Okres przechowywania danych osobowych trwa przez okres niezbędny do realizacji Promocji, procesu reklamacji lub do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania roszczeń, chyba, że ustawy w tym regulacje podatkowe stanowią inaczej.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje: - prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, - prawo do sprostowania, usunięcia - prawo do ograniczenia przetwarzania - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - prawo do przenoszenia swoich danych.

8. Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie na adres: privacy@mm.group

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawa i obowiązki Organizatora, Dostawców i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Sprzedaży premiowej dostępne w materiałach reklamowych, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest u oficjalnych Dystrybutorów Produktu i bezpośrednio w biurze Organizatora: 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie ewentualnego przedłużenia okresu trwania Sprzedaży premiowej lub powiększenia liczby Laureatów i nagród w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników. Wszelkie zmiany będą dostępne dla Uczestników u oficjalnych Dystrybutorów Produktu i bezpośrednio w biurze Organizatora 82-500 Kwidzyn, Lotnicza 1 a także zostaną przesłane droga mailowa do Uczestników, którzy zgłosili już swój udział w Promocji.

4. Sprzedaż premiowa nie stanowi gry losowej, a w szczególności loterii promocyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Promocje
KOPERTA DL PEARL KREMOWY 220G A'5 280902
KOPERTA DL PEARL KREMOWY 220G A'5 280902

7,30 zł

Cena regularna: 9,84 zł

Najniższa cena: 9,84 zł

5,93 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2  xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero

15,94 zł

Cena regularna: 16,90 zł

Najniższa cena: 16,90 zł

12,96 zł

Cena regularna: 13,74 zł

Najniższa cena: 13,74 zł
szt.
PAPIER XERO A-4 80G P KODAK 80G 146 CIE A'500
PAPIER XERO A-4 80G P KODAK 80G 146 CIE A'500

15,87 zł

Cena regularna: 16,49 zł

Najniższa cena: 16,49 zł

12,90 zł

Cena regularna: 13,41 zł

Najniższa cena: 13,41 zł
szt.
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero

16,17 zł

Cena regularna: 17,90 zł

Najniższa cena: 17,90 zł

13,15 zł

Cena regularna: 14,55 zł

Najniższa cena: 14,55 zł
szt.
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero

17,99 zł

Cena regularna: 18,60 zł

Najniższa cena: 18,60 zł

14,63 zł

Cena regularna: 15,12 zł

Najniższa cena: 15,12 zł
szt.
Nowości
Teczka na rysunki czarna A3 90421 Leniar
Teczka na rysunki czarna A3 90421 Leniar

19,16 zł

15,58 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4121-01
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4121-01

41,72 zł

33,92 zł

szt.
PENTEL FLAMASTRY 8 KOL SPIRALNE SCS3E-8
PENTEL FLAMASTRY 8 KOL SPIRALNE SCS3E-8

14,75 zł

11,99 zł

szt.
ZAKREŚLACZ FEELINGI-LIL ZAPACH.,2w1, MIX
ZAKREŚLACZ FEELINGI-LIL ZAPACH.,2w1, MIX

5,41 zł

4,40 zł

szt.
DŁUGOPIS WYMAZYWALNY AUT BAMBINO
DŁUGOPIS WYMAZYWALNY AUT BAMBINO

6,15 zł

5,00 zł

szt.
DŁUGOPIS WYMAZYWALNY AUT BAMBINO 1/36
DŁUGOPIS WYMAZYWALNY AUT BAMBINO 1/36

6,15 zł

5,00 zł

szt.
Bestsellery
Teczka wiązana biała  250g/m2 Barbara
Teczka wiązana biała 250g/m2 Barbara

1,23 zł

1,00 zł

szt.
KLEJ W SZTYFCIE 21G PVA MEMOBE MK117-00
KLEJ W SZTYFCIE 21G PVA MEMOBE MK117-00

1,25 zł

1,02 zł

szt.
KLEJ W SZTYFCIE 36G PVA MEMOBE MK118-00
KLEJ W SZTYFCIE 36G PVA MEMOBE MK118-00

1,95 zł

1,59 zł

szt.
Teczka z gumką biała 350g/m2 Barbara
Teczka z gumką biała 350g/m2 Barbara

1,80 zł

1,46 zł

szt.
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2  xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero

15,94 zł

Cena regularna: 16,90 zł

Najniższa cena: 16,90 zł

12,96 zł

Cena regularna: 13,74 zł

Najniższa cena: 13,74 zł
szt.
WZ 1/3 A4  6 pozycyjne Typograf
WZ 1/3 A4 6 pozycyjne Typograf

6,04 zł

4,91 zł

szt.
Dowód dostawy A5 Typograf
Dowód dostawy A5 Typograf

9,66 zł

7,85 zł

szt.
Waluty

Masz pytania? Zadzwoń:

660 198 302 | 84 638 58 24

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl