Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca - AZET Anna Załęcka, Andrzej Załęcki Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, NIP 922-10-02-031, adres mailowy: sklep@azet.net.pl, nr tel.: 84 639 25 59, fax: 84 639 34 95

2. Sklep internetowy - narzędzie dostępne pod adresem internetowym www.azet.net.pl. Narzędzie to umożliwia nabywanie Towarów od Sprzedawcy.

3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy.

5. Rejestracja Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane. Załącznikiem do informacji jest Regulamin.

6. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie zostało przyjęte do realizacji

7. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej

8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Artykuł 2

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

3. Oferta zawarcia umowy złożona przez Klienta (Zamówienie) wiąże go przez 7 dni.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Zamówienia.

 

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

Artykuł 3

Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może ogół użytkowników , którzy wejdą na dany adres internetowy, pod którym to narzędzie działa. Warunkiem koniecznym nabywania Towarów w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych oraz danych określających adres wysyłki, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia.

 

Procedura składania zamówienia

Artykuł 4

Składanie zamówienia polega na wyborze pozycji towarowych z grup produktowych Katalogu w określonej ilości i przeniesieniu ich do Koszyka Sklepu internetowego. Następny krok to użycie „Złóż zamówienie” i wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza składania zamówienia wraz z wyborem rodzaju dokumentu rozliczeniowego. Ostatni krok to zatwierdzenie wprowadzonych danych przez użycie przycisku „Potwierdzam zakup”. W tym momencie zamówienie zostaje formalnie złożone co jest potwierdzane wyświetleniem strony potwierdzenia, zawierającej numer nadany zamówieniu w Sklepie internetowym.

 

Realizacja zamówienia

Artykuł 5

 1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca.
 2. Czas realizacji zamówienia podany jest w Koszyku Sklepu internetowego.W przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta termin ten nie może być dłuższy nić 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. 
 3. Kupujący może wybrać sposób dostawy spośród następujących:

a)      odbiór osobisty,

b)      przesyłka,

 1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród następujących form:

a)       płatność przy odbiorze – zapłata następuje do rąk Sprzedawcy albo przewoźnika przy obiorze przesyłki,

b)      przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 45 2030 0045 1110 0000 0086 7930 w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do Realizacji.

 1. Wybór sposobu dostawy i formy płatności następuje przy wypełnianiu formularza Zamówienia.
 2. Koszty przesyłki zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 3. Informacje, o których mowa w ust. 2-4 oraz ust. 6 są widoczne po wejściu przez Klienta do Koszyka Sklepu internetowego, a zatem Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem Zamówienia.

Artykuł 6

 1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 5. Klient będący Konsumentem wraz z Towarem otrzymuje:

a)       pisemne potwierdzenia zawarcia umowy, stwierdzające datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia oraz cenę,

b)      niniejszy Regulamin,

c)       wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Odstąpienie od umowy

Artykuł 7

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy, adres e-mail lub numer faxu podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Artykuł 8

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu lub numer faxu podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. Wadliwy towar uprzejmie prosimy odsyłać na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością zakupionego towaru, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

Postanowienia końcowe

Artykuł 9

Dane Klienta uzyskane w trakcie realizacji Zamówień są zbierane i przetwarzane wyłącznie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, że:

1) Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego www.azet.net.pl są przetwarzane przez AZET Sp. j. Załęcki Andrzej Załęcka Anna wyłącznie w celu:

- realizacji Zamówienia, w tym dostarczenia zamówionego Towaru oraz rozpatrywania reklamacji.

- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych promocjach i produktach

2) ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

3) ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4) udostępnienie danych jest dobrowolne,

5) dane są zabezpieczane przed ich ujawnieniem i wykorzystanie przez osoby trzecie w sposób opisany na Stronie Internetowej,

6) dane osobowe Klienta udostępniane są firmom zaangażowanym bezpośrednio w realizację Zamówienia, w tym firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówienia pod właściwy adres.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta zawiera dokument Polityki Prywatności.

 

Artykuł 10

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

Ja/My (*)………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*)   niepotrzebne skreślić

Promocje
Marker zabezpieczający widoczny w UV Edding E-8280
Marker zabezpieczający widoczny w UV Edding E-8280
12,00 zł 11,34 zł 9,76 zł 9,22 zł
szt.
Segregator okuty A-4/75 ciemnoniebieski MyOffice
Segregator okuty A-4/75 ciemnoniebieski MyOffice
6,00 zł 5,18 zł 4,88 zł 4,21 zł
szt.
Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 530-5
Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 530-5
1,20 zł 1,05 zł 0,98 zł 0,85 zł
szt.
Cienkopis Stabilo Point czarny 88/46
Cienkopis Stabilo Point czarny 88/46
3,00 zł 2,40 zł 2,44 zł 1,95 zł
szt.
Nowości
Papier xero A-4 80g COPY PAPER
Papier xero A-4 80g COPY PAPER
11,40 zł 9,27 zł
szt.
PAPIER XERO A-4 80G NAVIGATOR UNIVERSAL
PAPIER XERO A-4 80G NAVIGATOR UNIVERSAL
17,24 zł 14,02 zł
szt.
Bestsellery
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero
12,60 zł 10,24 zł
szt.
Teczka z gumką biała 250g/m2 Barbara
Teczka z gumką biała 250g/m2 Barbara
0,68 zł 0,55 zł
szt.
Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 530-5
Książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych 530-5
1,20 zł 1,05 zł 0,98 zł 0,85 zł
szt.
Klej w sztyfcie 21g ASTRA
Klej w sztyfcie 21g ASTRA
2,70 zł 2,20 zł
szt.
Zawieszka do kluczy
Zawieszka do kluczy
0,44 zł 0,36 zł
szt.
Barbara teczka kartonowa z gumką A4 mix kolor
Barbara teczka kartonowa z gumką A4 mix kolor
1,13 zł 0,92 zł
szt.
Zszywki Grand 24/6
Zszywki Grand 24/6
0,63 zł 0,51 zł
szt.
Grzbiet 12,5MM niebieski do 105 kartek
Grzbiet 12,5MM niebieski do 105 kartek
0,29 zł 0,24 zł
szt.
Waluty

Masz pytania? Zadzwoń:

660 198 302 | 84 638 58 24

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl