Produkty tygodnia
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero

17,99 zł

Cena regularna: 18,60 zł

Najniższa cena: 18,60 zł

14,63 zł

Cena regularna: 15,12 zł

Najniższa cena: 15,12 zł
szt.
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero

16,00 zł

Cena regularna: 17,90 zł

Najniższa cena: 16,17 zł

13,01 zł

Cena regularna: 14,55 zł

Najniższa cena: 13,15 zł
szt.
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero

15,50 zł

Cena regularna: 16,90 zł

Najniższa cena: 15,94 zł

12,60 zł

Cena regularna: 13,74 zł

Najniższa cena: 12,96 zł
szt.
PAPIER XERO A-4 80G NAVIGATOR UNIVERSAL
PAPIER XERO A-4 80G NAVIGATOR UNIVERSAL

22,75 zł

18,50 zł

szt.
ZESTAW KREATYWNY ARTYSTYCZNY HORYZONT
ZESTAW KREATYWNY ARTYSTYCZNY HORYZONT

78,54 zł

63,85 zł

szt.
Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - AZET Załęcki Spółka Komandytowa., ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zamościu, V Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 00 00 97 82 70, NIP 922-100-20-31, adres mailowy: sklep@azet.net.pl, nr tel.: 660198302, fax: 84 638 58 24
 2. Sklep internetowy - narzędzie dostępne pod adresem internetowym www.azet.net.pl Narzędzie to umożliwia nabywanie Towarów od Sprzedawcy.
 3. Klient - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Zamówienie - złożenie oświadczenia woli przez Klienta zgodnie z wzorem zamieszczonym w Sklepie internetowym, stanowiące ofertę zawarcia umowy.
 5. Potwierdzenie Złożenia Zamówienia – informacja wysyłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane. Załącznikiem do informacji jest Regulamin.
 6. Zmiana Statusu Zamówienia – informacje wysyłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informujące o przejściu jego Zamówienia do kolejnego etapu obsługi. Klient jest informowany o następujących statusach Zamówienia: „złożone”, „w trakcie realizacji”, „zrealizowane”.
 7. Potwierdzenie Realizacji Zamówienia – informacja wysłana do Klienta, że jego Zamówienie zostało zrealizowane.
 8. Towar - każdy towar opisany i oznaczony ceną sprzedaży na Stronie Internetowej
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Artykuł 2

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Zamieszczona na stronie informacja o Towarze wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 3. Oferta zawarcia umowy złożona przez Klienta (Zamówienie) wiąże go przez 7 dni.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres Potwierdzenie Realizacji Zamówienia.

 

Warunki korzystania ze Sklepu internetowego

Artykuł 3

 1. Sklep internetowy jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może ogół użytkowników , którzy wejdą na dany adres internetowy, pod którym to narzędzie działa. Dostęp do Sklepu internetowego można uzyskać za pomocą urządzenia (np. komputer, tablet, telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i z aktywną przeglądarką internetową. Warunkiem koniecznym nabywania Towarów w Sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych oraz danych określających adres wysyłki, które to dane wymienione są w formularzu składania zamówienia.
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient może skorzystać z dwóch możliwości:
 3. Zamówienie bez zakładania konta w Sklepie internetowym – w tej sytuacji przy składaniu Zamówienia Klient podaje wyłącznie dane umożliwiające Sprzedawcy prawidłową realizację i udokumentowanie transakcji oraz kontakt z Klientem. Podane przez Klienta dane są wykorzystywane wyłącznie do tej konkretnej transakcji, przy której zostały podane i wykorzystywane wyłącznie w celach, do których zostały podane (nie są nigdzie przechowywane). Klient korzystający z tej formy zakupów nie ma możliwości śledzenia historii swoich zamówień i przy każdym kolejnym zamówieniu składanym w tej formie będzie proszony o podanie danych.
 4. Zamówienie z wykorzystaniem konta w Sklepie internetowym – Klient, który chce założyć konto w sklepie internetowym, przy zakładaniu tego konta jest proszony o podanie danych umożliwiających Sprzedawcy prawidłową realizację i udokumentowanie transakcji realizowanych na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem tego konta. dostęp do konta Klienta będzie dla niego możliwy po wpisaniu loginu i indywidualnie ustalonego przez Klienta przy zakładaniu konta hasła. Klient, który przy składaniu Zamówienia korzystał z konta, ma możliwość śledzenia historii swoich zamówień, statusy płatności., poprawność danych.
 5. Szczegółowe zasady świadczenia na rzecz Klientów usługi prowadzenia konta w Sklepie internetowym określa Regulamin konta w Sklepie internetowym.

 

Procedura składania zamówienia

Artykuł 4

 1. Składanie zamówienia polega na wyborze pozycji towarowych z grup produktowych Katalogu w określonej ilości i przeniesieniu ich do Koszyka Sklepu internetowego. Następny krok to użycie „Przejdź do zamawiania” i wypełnienie wszystkich pól wymaganych formularza składania zamówienia wraz z wyborem rodzaju dokumentu rozliczeniowego. Ostatni krok to zatwierdzenie wprowadzonych danych przez użycie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W tym momencie zamówienie zostaje formalnie złożone co jest potwierdzane wyświetleniem strony potwierdzenia, zawierającej numer nadany zamówieniu w Sklepie internetowym.
 2. Czas realizacji zamówienia podany jest w koszyku przy składaniu zamówienia.
  a) zastrzegamy sobie prawo do informacji o opóźnieniu zamówienia w ciągu 48h od otrzymania zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać sposób dostawy spośród następujących:
 4. a)odbiór osobisty,
 5. b)przesyłka
 6. Kupujący może wybrać formę płatności spośród następujących form:
 7. a)płatność przy odbiorze – zapłata następuje do rąk Sprzedawcy albo przewoźnika przy obiorze przesyłki,
 8. b)przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr ……………………………… w terminie ……….. dni od dnia otrzymania Potwierdzenia Realizacji Zamówienia.
 9. Wybór sposobu dostawy i formy płatności następuje przy wypełnianiu formularza Zamówienia.
 10. Koszty przesyłki zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności i są widoczne przy każdej z dostępnych form przesyłki.
 11. Informacje, o których mowa w ust. 2-4 oraz ust. 6 są widoczne po wejściu przez Klienta do Koszyka Sklepu internetowego.

 

 

Realizacja zamówienia

Artykuł 5

 1. Realizacją zamówienia Klienta zajmuje się Sprzedawca.
 2. Klient jest informowany o poszczególnych etapach obsługi jego Zamówienia poprzez wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikaty Zmiana Statusu Zamówienia.
 3. Zamówienie, które posiada status „złożone”, to Zamówienie, które wpłynęło do Sprzedawcy, jednak Sprzedawca nie przystąpił jeszcze do jego obsługi.
 4. Zamówienie, które posiada status „w realizacji”, to Zamówienie, którego obsługę już rozpoczęto. Na tym etapie Sprzedawca weryfikuje, czy realizacja Zamówienia jest możliwa i je kompletuje.
 5. Zamówienie, które posiada status „zrealizowane”, to Zamówienie, którego możliwość zrealizowania Sprzedawca potwierdza, i które zostało skompletowane.

 

Artykuł 6

 1. Za datę zrealizowania Zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi.
 3. Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Klientem.
 4. Postanowienia ust. 1-3 nie dotyczą Klientów będących Konsumentami.
 5. Klient będący Konsumentem wraz z Towarem otrzymuje:
 6. a)pisemne potwierdzenia zawarcia umowy, stwierdzające datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia oraz cenę,
 7. b)wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Odstąpienie od umowy

Artykuł 7

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca prześle Konsumentowi  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy, adres e-mail lub numer faxu podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.
 10. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)   o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Postanowienia, o których mowa w ust. 1-11 powyżej, mają zastosowanie również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Reklamacje

Artykuł 8

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu  lub numer faxu podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. Wadliwy towar uprzejmie prosimy dostarczyć na adres Sprzedawcy podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.
 6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z wadliwością towaru, Klientowi poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

1) prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;

2) prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.

3) prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

 1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z wadliwością towaru, Sprzedawca informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.

 

Ochrona danych osobowych

Artykuł 9

 

1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca - AZET Załęcki Spółka Komandytowa., ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zawartej z Klientem umowy sprzedaży oraz (jeśli Klient dokonał zapisu podając swój adres e-mail) w celu przesyłania newslettera, jak również w celu realizacji zawartej z Klientem usługi prowadzenia konta w Sklepie (o ile Klient zawrze taką umowę).
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klient ma prawo do:
 3. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO[1]);
 4. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 5. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 7. przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;
 8. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:
 11. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 12. uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.azet.net.pl/pl/i/Polityka-Prywatnosci/5.

 

Postanowienia końcowe

Artykuł 10

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Klient ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.
 2. Klient nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające jego interesy nie dotyczą Konsumentów ani Kupujących będących osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

Ja/My (*)………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy………………………………………………………………………/umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

(*)   niepotrzebne skreślić

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Promocje
KOPERTA DL PEARL KREMOWY 220G A'5 280902
KOPERTA DL PEARL KREMOWY 220G A'5 280902

7,30 zł

Cena regularna: 9,84 zł

Najniższa cena: 9,84 zł

5,93 zł

Cena regularna: 8,00 zł

Najniższa cena: 8,00 zł
szt.
PAPIER XERO A-4 80G P KODAK 80G 146 CIE A'500
PAPIER XERO A-4 80G P KODAK 80G 146 CIE A'500

15,87 zł

Cena regularna: 16,49 zł

Najniższa cena: 16,49 zł

12,90 zł

Cena regularna: 13,41 zł

Najniższa cena: 13,41 zł
szt.
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Poljet A-4 80g/m2 xero

17,99 zł

Cena regularna: 18,60 zł

Najniższa cena: 18,60 zł

14,63 zł

Cena regularna: 15,12 zł

Najniższa cena: 15,12 zł
szt.
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero

15,50 zł

Cena regularna: 16,90 zł

Najniższa cena: 15,94 zł

12,60 zł

Cena regularna: 13,74 zł

Najniższa cena: 12,96 zł
szt.
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Pollux A-4 80g/m2 xero

16,00 zł

Cena regularna: 17,90 zł

Najniższa cena: 16,17 zł

13,01 zł

Cena regularna: 14,55 zł

Najniższa cena: 13,15 zł
szt.
Papier ksero Pollux A-3 80g/m2 xero
Papier ksero Pollux A-3 80g/m2 xero

34,00 zł

Cena regularna: 37,99 zł

Najniższa cena: 37,99 zł

27,64 zł

Cena regularna: 30,89 zł

Najniższa cena: 30,89 zł
szt.
Nowości
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2087-01 8 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2087-01 8 CYFR

17,98 zł

14,62 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4124-01 12 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4124-01 12 CYFR

29,57 zł

24,04 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4101-38 10 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4101-38 10 CYFR

42,69 zł

34,71 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4126-09 12 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4126-09 12 CYFR

48,02 zł

39,04 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2082-01 8 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2082-01 8 CYFR

10,19 zł

8,28 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4127-01 12 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT4127-01 12 CYFR

51,20 zł

41,63 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2085-01 8 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2085-01 8 CYFR

10,89 zł

8,85 zł

szt.
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2084-01 8 CYFR
KALKULATOR DONAU TECH K-DT2084-01 8 CYFR

12,30 zł

10,00 zł

szt.
Bestsellery
Długopis GR-5750 niebieski Grand
Długopis GR-5750 niebieski Grand

0,80 zł

0,65 zł

szt.
Teczka wiązana biała 250g/m2 Barbara
Teczka wiązana biała 250g/m2 Barbara

1,23 zł

1,00 zł

szt.
Teczka z gumką biała 300g/m2 Barbara
Teczka z gumką biała 300g/m2 Barbara

1,56 zł

1,27 zł

szt.
Skoroszyt z przewleczką (listwą) 250g/m2 Barbara
Skoroszyt z przewleczką (listwą) 250g/m2 Barbara

1,16 zł

0,94 zł

szt.
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero
Papier ksero Polspeed A-4 80g/m2 xero

15,50 zł

Cena regularna: 16,90 zł

Najniższa cena: 15,94 zł

12,60 zł

Cena regularna: 13,74 zł

Najniższa cena: 12,96 zł
szt.
Długopis Profice AA103 niebieski
Długopis Profice AA103 niebieski

0,50 zł

0,41 zł

szt.
Waluty

Masz pytania? Zadzwoń:

660 198 302 | 84 638 58 24

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl